Bald Eagles

 

Vyučující Christina Peragine
E-mail cperagine@leapcz.com

 

Asistentka Jitka Gasparová
E-mail jgasparova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Videa k domácí přípravě a opakování – Super Minds Vocabulary

 • 27.9.

  Připomínáme homework due Monday, 2.10.: WB (Workbook) strany 7 a 9 (celé). Některá cvičení jsou poslechová a pro jejich přehrání je třeba registrace na platformě Cambridge One (pomocí kódů v učebnicích). V případě problému, prosíme, kontaktujte, paní Barešovou. Děkujeme.

  Test Party: Příští středu (4.10.) máme v plánu napsat si opakování z Unit 0. Objeví se v něm čísla 1-100 (je potřeba umět je i správně napsat), slovní zásoba na téma rodina, přivlastňovací zájmena vyjadřující příbuzenské vztahy a vyjadřování, zda je někdo v něčem dobrý či ne – vazba „to be good at/not to be good at“. Vše budeme při pondělní hodině ještě procvičovat,

  Introduction: vítáme se písničkou Hello song.

  Portfolio: kreslíme každý svůj rodokmen se jmény (Family Tree) a říkáme si, příbuzenské vztahy např. Peter is my father. Eliška is my ant. Honzík is my brother.

  Bookwork: 
  SB str. 8-9 cv. 1, 2, 4 – posloucháme a díváme se na příběh, jak Ben a Lucy nachází ve sklepě hradu knihu, kterou se jim Horax a Zelda pokusí vzít; vysvětlujeme si neznámá slovíčka; určujeme, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá či ne; opakujeme a procvičujeme výslovnost krátkých samohlásek

  Grammar:
  vyjadřování rodinných vazeb pomocí přidavných jmen přivlastňovacích -s‘.
  např. Martin is Anna’s brother. Jana is Ondra’s mother. Paul is Peter’s uncle.

  Unit vocabulary and Phrases: 
  upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100; family, family tree, grandparents – grandfather/grandpa, grandmothe/grandma; parents – mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins; story vocabulary – hurry up, tie up, show us, go away

 • 25.9.

  Homework due Monday, 2.10.: WB (Workbook) strany 7 a 9 (celé). Také prosíme o procvičování psaní číslovek a smazání kódů z OBOU učebnic a registraci do platformy Cambridge One – ne všichni to mají hotové. Děkujeme.

  Introduction: vítáme se novou písničkou a říkáme si, jak se máme (How are you today?) 

  Portfolio: píšeme dvě věci, ve kterých jsme dobří, a dvě věci, ve kterých nejsme dobří např. I am good at dancing. I am not good at drawing.

  Bookwork: 
  SB str. 7 cv. 3 – díváme se na video o Gregovi a Gině a dozvídáme se, v jakém rodinném poměru jsou.

  Grammar: 
  přidavná jména přivlastňovací – Gina’s brother, Greg’s sister

  Unit vocabulary and Phrases: upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100; family, family tree, grandparents – grandfather, grandmother; parents – mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins

  Other information:
  Checking homework – společně kontrolujeme dnešní domácí úkol.
  Letter Tiles – dělíme se do třech týmů a pomocí magnetických písmenek procvičujeme hláskování slovíček z Unit 0 a číslovek (např. 4, 40, 5, 15, 16, 18, 80, …).
  Family Tree – říkáme si, co je to rodokmen (Family Tree), a seznamujeme se se slovíčky, kterými vyjadřujeme rodinné vazby.

 • 20.9.

  Připomínáme homework due Monday, 25.9.: WB (Workbook) strany 4  (celá  kromě cv. 1) a 5 (celá). Také prosíme o smazání kódů z učebnic a registraci do platformy Cambridge One (pro ty, kdo ještě nemají). Děkujeme.

  Introduction: společně zpíváme písničku Hello song a říkáme si, jak se dnes máme (e.g. How are you today? I am …).

  Portfolio: píšeme do sešitu slovy čísla, která chybějí v číselných řadách např. 21 ___ 23 (twenty-two); 97 ___ 99 (ninety-nine); spojujeme čísla psaná slovy a číslicí

  Bookwork: 
  SB str. 5 cv. 1, 2, 3 – říkáme si, co je na obrázcích a pak doplňujeme, v jakých aktivitách jsou Ben a Lucy dobří; dáváme slova ve větách do správného pořadí; díváme se na krátké video o gekonovi Gregovi a zjišťujeme, co umí a naopak, co mu nejde
  SB str. 6 cv. 1 – posloucháme písničku a říkáme si, v čem jsou Ben a Lucy dobří

  Grammar: 
  TO BE GOOD AT (být v něčem dobrý, něco dobře umět) X NOT TO BE GOOD AT (nebýt v něčem dobrý)
  např. I am good at dancing. (Umím dobře tancovat.) He is good at swimming. (Umí dobře plavat). They are not good at riding a bike. (Neumí dobře jezdit na kole.)

  Unit vocabulary and Phrases: upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100; doing puzzles
  Pozn. Výslovnost a hláskování slovíček si děti mohou každý den procvičovat pomocí videí k domácí přípravě a opakování, která najdate na této stránce (výše).

  Other information:
  What are you good at? – odpovídáme na otázku a říkáme si, v čem jsme dobří.

 • 18.9.

  Homework due Monday, 25.9.: WB (Workbook) strany 4  (celá  kromě cv. 1) a 5 (celá). Také prosíme o smazání kódů z učebnic a registraci do platformy Cambridge One (pro ty, kdo ještě neučinili). Děkujeme.

  Introduction: společně zpíváme písničku Hello song a říkáme si, jak se dnes máme (e.g. How are you today? I am …). Opakujeme tak vyjadřování pocitů (happy, sad, sleepy, angry, silly scared).

  Portfolio: píšeme do sešitu slovy čísla 5, 7, 8, 10

  Bookwork: začínáme novou lekci, Unit 0, nazvanou Meet the Explorers a poznáváme hrdiny – Bena, Lucy a jejich pejska Bustera, kteří podnikají různá dobrodružství a budou nás po celý školní rok provázet.
  SB str. 4 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (viz níže); posloucháme text o tom, kam Ben a Lucy půjdou hledat knihu, a písemně odpovídáme na otázky v učebnici;
  WB str. 4 cv. 1 – podle poslechu doplňujeme číselné řady;

  Unit vocabulary and Phrases: upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100
  Pozn. Výslovnost a hláskování slovíček si děti mohou každý den procvičovat pomocí videí k domácí přípravě a opakování, která najdate na této stránce (výše).

  Other information:
  Checking homework
  – kontrolujeme úkol zadaný v minulém týdnu a lepíme jej do sešitu.
  Numbers –
  věnujeme se opakování čísel. V kroužku si procvičujeme počítání od 1 do 20 a poté od 20 do 1; dělíme se na dva týmy a podle zadání vyučujícího hledáme čísla napsaná na tabuli (10, 20, 30, … 100); generujeme si náhodná čísla na počítači a čteme je.
  Action Song – protahujeme si tělo s písničkou a při tom si procvičujeme slovesa clap, stomp, swing, dance, jump, shake, touch.

 • 13.9.

  Homework due Monday 18.9.: podle instrukcí na papíře se společně s rodiči podívat, kde se nachází webová stránka naší skupiny; po splnění úkolu prosíme rodiče o podpis těchto instrukcí. Děkujeme.

  Abychom se pozitivně naladili, začali jsme dnešní hodinu písničkou Hello Song.

  Introduction: Ptáme se a odpovídáme, jak se dnes máme a co rádi děláme (e.g. How are you today and what do you like? I am happy/sad and I like playing hockey.). Přidáváme také další možnosti, jak můžeme vyjádřit své pocity (sleepy, angry, silly scared) a ukazujeme si je pomocí pantomimy.

  Portfolio (zápis do sešitu): odpovídáme na otázky What’s your name? How old are you? What’s your favourite colour? What’s your favourite animal?

  Alphabet and Spelling Game: V kroužku si opakujeme abecedu. Trochu jsme ji přes prázdniny zapomněli. Poté se dělíme do dvou týmů, hláskujeme slovíčka a píšeme je na tabuli (e.g. street, school, hospital, tree, apple, eagle).

  Unscreamble the words: S pomocí nápovědy v podobě obrázků luštíme zamotané názvy zvířat (bear, zebra, hippo, crocodile, parrot, monkey, snake) a hláskujeme je.

  Show me, Simon Says: opakujeme slovní zásobu na téma sportovní activity (football, tennis, baseball, swimming) a části obličeje (eyes, nose, ears, mouth, chin, cheeks, hair, face).

  Class poster: pokračujeme v práci na našem plakátu/tablu.

 • 11.9.

  Introduction: V úvodu dnešní hodiny jsme se nejprve představili a říkali jsme si, co máme moc rádi. Procvičili jsme si tak otázku What’s your name? A odpovědi – My name is… and I love … Také jsme se navzájem ptali a odpovídali, jaké je naše oblíbené zvíře, jídlo, barva či nápoj (What’s your favourite animal/food/colour/drink? My favourite animal/food/colour/drink is …. ).

  Group/team mascot: Přestavili jsme si maskota naší skupiny, kterým je „bald eagle“ – orel bělohlavý. Podívali jsem se na krátké video a také jsme přiřazovali k sobě krátké otázky a odpovědi, které obsahovaly základní fakta o těchto tvorech. Dověděli jsme se, že jsou to ptáci, můžeme je vidět na obloze, žijí v Severní Americe a živí se malými zvířaty. Podívali jsme se i na mince, kterými se platí v USA a na kterých je orel vyobrazen.

  Portfolios: Rozdali jsme si sešity, podepsali je a vyzdobili si jejich obálku obrázkem našeho maskota.

  Class rules: Seznámili jsme se s pravidly, která budeme při výuce ve třídě dodržovat. Většinu z nich jsme si pamatovali z loňského školního roku.

  Class poster: Začali jsme pracovat na našem skupinovém tablu/plakátu, které bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle LEAP učebny. Vybarvovali jsme obrázky našich maskotů, vystřihovali je společně s našimi fotografiemi. Ve středu máme v plánu tablo dokončit. 

  Coursebooks: Ti, kteří se nezúčastnili Back to School, obdrželi učebnice.

  Review: Na závěr jsme si zopakovali počítání od 1 do 100.