11.10.

Připomínáme homework due Monday, 16.10.: WB (Workbook) strany 10 a 11 (celé)

Introduction: vítáme se s písničkou a říkáme si, co musíme udělat předtím, než půjdeme do školy např. „What must you do to go to school? I must brush my teeth.“

Portfolio: doplňujeme správné tvary sloves do otázek a krátkých odpovědí v minulém čase např. ___ we happy? Yes, ___  ___. No, ____ ____. ____ they have a cat? Yes, ____ ____. No, ____ ____.

Bookwork:
SB str. 12 cv. 1 – posloucháme písničku a označujeme na obrázcích, co musí a naopak nesmí dívka a její třída dělat při návštěvě muzea; poté si pravidla společně říkáme.
SB str. 13 cv. 2, 3 – doplňujeme do vět osobní zájmena tak, aby byl slovosled správný; díváme se na video o Gregovi a seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže.

Grammar: 
tvary osobních zájmen ME/HIM/HER/US/THEM
např. Give ME the book, please. (Dej mi knihu, prosím.) Give HER the pencil case, please. (Dej jí penál, prosím.) Give HIM the apple, please. (Dej mu jablko, prosím.) Show US the necklace, please. (Ukaž nám náhrdelník, prosím.) Show THEM the answer, please. (Ukaž jim odpověď, prosím).

New vocabulary: 

queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword; song vocabulary: water bottle, mobile phone, glasses

Other information:
Letter Tiles, Spelling on the Board – procvičujeme hláskování nových slovíček ať už ve skupinkách pomocí magnetických písmenek nebo společně u tabule.
Give me Game – dělíme se do dvou týmů a vzájemně předáváme obrázkové karty; v zadávání pokynů se střídáme (např. Give us the sword, please.). Procvičujeme si tak současně novou gramatiku a slovíčka.
Which pronoun is correct? – z nabídky zájmen na tabuli (I, he, she, we, they, me, him, her, us, them) doplňujeme do vět to správné.
Time Game – za daný časový okamžik se snažíme říci co nejvíce slovíček na téma Food.