Toucans

 

Vyučující Christina Peragine
E-mail cperagine@leapcz.com

 

Asistentka Alice Krištůfková
E-mail akristufkova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 • 30. 11.

  Zahříváme se u písničky – „Hello Miss Linky“ a u konverzace – „Hello, how are you today?“

  Portfolio – doplňujeme IS X ARE správně do vět – There is a ball. There are two rulers.

  Opravujeme úkol z minulého týdne, společně kontrolujeme.

  Homework – domácí úkol z učebnice AB str. 33 – vypracovat prosím do příštího čtvrtka 7. 12.

  První část hodiny je věnovaná hlavně opakování

  Test – dnes jsme si napsali slibovaný testík z probraných lekcí. Děti si vedly dobře a příští hodinu si přinesou práce opravené domů.

  Na závěr hodiny luštíme křížovky a vybarvujeme si obrázky podle čísel.

 • 23. 11.

  Hodinu zahajujeme konverzací – „How are you today?“

  Portfolio – do sešitu procvičujeme předložky IN, ON, UNDER….. na základě názorných ukázek

  Píšeme celé věty – The ball is in front of the box. The ball is next to the board.

  Opravujeme domácí úkol z minulého týdne. Kdo nevypracoval, dopíše si. ( AB str. 24/1, str. 25)

  Homework – AB str. 27, 29 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka

  Test – příští čtvrtek 30. 11 si napíšeme souhrnné opakování z probraných lekcí

  Bookwork – AB str. 28/2 – Whose is this…….

  Procvičujeme v kruhu i na interaktivní tabuli – Whose shoes are those? Those are Grandpa’s. / PB str. 27 cv.1 /

  PB str. 32/1 – děti zapisují písmena a skládají tak slova

  Game – soutěžíme v týmech – procvičujeme lovíčka s pomocí obrázkových kartiček

 • 16. 11.

  Zahajujeme písničkou a rozhovorem – „How are you today? I’m happy. „( sad, great, hungry …)

  Portfolio There is, There are – doplňujeme do vět – There i a ball. There are three dolls.

  Opravujeme domácí úkol z minulého týdne.

  Nová slovíčka – mat, phone, sofa, lamp, clock, mirror

  Bookwork – Activity Book 24/2, 26 / 1

  Na interaktivní tabuli procvičujeme formou soutěží Mine / yours,  it’s / they’re

  V kroužku se ptáme a odpovídáme –  Is this yours? Yes, it’s mine. No, it isn’t.

  Unit 4 Song – At home

  Ve čtvrtek 23. 11. si napíšeme opakování z probraných lekcí. Po opravě přinesou děti práce rodičům k nahlédnutí.

  Homework – AB str. 24/ 1, str. 25 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 23. 11. Děkuji

 • 9. 11

  Začínáme protažením a písničkou – „Hello Miss Linky“

  Konverzace I’m happy today. How are you?

  Portfolio – píšeme krátké věty s předložkami – IN, ON, UNDER, NEXT TO

  Kontrolujeme si domácí úkol z minulého týdne.

  Bookwork – Activity book str. 19 / 1 – There is, There are

  Game – na interaktivní tabuli procvičujeme formou her a soutěží „there is, there are“

  Procvičování slovní zásoby: camera, computer game, tablet, lorry, board game, kite, teddy bear, alien

  Nová gramatika – Whose is this pencil ? It’s Sara’s.  / Čí je to tužka? Je Sáry. /Procvičujeme názorně pomocí vlastních předmětů. Ptáme se a odpovídáme.

   this is / these are – toto je X toto jsou – opět si názorně předvádíme.

  This is one bike. X These are two bikes.

  Bookwork – Activity Book 20/ 2

  Homework – Activity Book – str. 20 / 1, str. 23

 • 2. 11.

  Začínáme písničkou – „Halloween ABC“

  „How are you today?“ Ptáme se a odpovídáme. „I’m fine. I’m great. I’m hungry. …..“

  Games – na interaktivní tabuli hrajeme hry s použitím IN, ON, UNDER, NEXT TO,

  a there is, there are, there isn’t, there aren’t – čteme otázku a vybíráme odpověď

  Portfolio – do sešitů si předložky zapisujeme a ke každé malujeme obrázek pro jasnou představu

  Halloween Freeze Dance

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  Video – Pupil’s book str. 15 – pouštíme si krátký příběh a odpovídáme na otázky: „How many pencils are there? What does Trevor like to eat? What is in the bag?“

  New vocabulary – učíme se nová slovíčka, dbáme na správnou výslovnost a hrajeme hry pro lepší zapamatování – kite, robot, alien, camera, watch, teddy bear, lorry

  HomeworkActivity Book str. 18/ 1, 18/ 2 – vypracovat prosím do následující hodiny.

 • 19. 10.

   

  Hodinu zahajujeme písničkou – „There is/There are“

  Portfolio – do sešitů si děti zapisují slovem číslice od 11 do 20

  Domácí úkol – kontrolujeme společně domácí úkol z minulého týdne

  Bookwork – učebnice Activity book str. 12 cv. 1., Pupil’s book str. 14 cv. 1 – How many bees are there? There are 17 bees.

  Song „Where is it?“ + Game – „Where is the ball?“ používáme předložky – IN, ON, UNDER, NEXT TO

  Star Chart – děti dostávají odměnu za dobře odvedenou práci podle počtu hvězdiček, které do dnešního dne nasbíraly

  Homework Activity book str. 10/ 2, str. 12/ 2, str. 15 / 1 – u tohoto cvičení budou děti potřebovat pracovat s počítačem, proto prosíme rodiče, kteří ještě děti nezaregistrovali pomocí kódu v učebnici, aby tak učinili a děti na platformu přihlásili. Děti budou touto formou pracovat i dále, nejen v rámci domácí přípravy.

 • 12. 10.

  Hodinu zahajujeme písničkou.

  Konverzujeme, ptáme se a odpovídáme – „How are you today?“ I’m great /fine, happy, hungry…./“

  Portfolio – zapisujeme si čísla slovem od 11 do 20 dbáme na správné psaní a výslovnost

  Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

  Bookwork – učebnice Pupil’s book str. 13 cv. 1 – posloucháme, sledujeme text a tleskáme při slovíčku „there’s“.

  Str. 14 – How many bees are there ? – Odpovídáme podle obrázku.

  Ptáme se a odpovídáme podle obrázku – „Where is the cupboard? On the pencils.“

  Nová slovíčka – board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk – pracujeme s obrázkovými kartami

  Activity – What color / how many – „What color is the pencil? How many pencils are there?“ There is – jednotné číslo /There are – množné číslo

  Under, on, next to, in – ukazujeme si a říkáme, kde se nacházejí jednotlivé předměty

  Homework – domácí úkol – Activity book str. 12, 13 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 19. 10. Děkuj

  i

 • 5. 10.

  Začínáme písničkou a pohybem –„Alphabet dance“

  Conversation – ptáme se a odpovídáme – „How are you today? I’m happy ( great, angry, hungry, Ok, sleepy…..)“

  Portfolio – vypisujeme slovy číslice od 1 – 10 – 20.

  Domácí úkol – kontrolujeme si domácí úkol z minulé hodiny

  ! Kdo nepřinesl, doplní si !

  Activity – procvičujeme předložky a názorně si je předvádíme – The ball is on the desk. The ball is under the desk. ( next to, in front of, behind, between )

  Bookwork – Activity book str. 8/ 2

  Vocabulary – nová slovíčka – board, ruler, desk, bookcase, cupboard, teacher – procvičujeme pomocí her v kruhu

  Homework – domácí úkol – Activity book – str. 11, 12 – vypracovat do následujícího čtvrtka 12. 10. Děkuji

 • 21. 9.

  Na uvítání jsme si zazpívali a protáhli se – „Hello song“

  Portfolio – write the numbers 1 through 10

   

  Bookwork – Pupil’s book – str. 4 – představujeme si Star Family a její jednotlivé členy – He’s , She’s – umíme je pojmenovat

  Activity book – str. 4 cv. 1 – používáme obrázkové kartičky (flashcards), str. 5 cv. 1 – vybarvujeme hvězdičky podle zadaných čísel, str. 6 cv. 1 – podle instrukcí vybarvujeme

  Activity – opakujeme čísla formou her a soutěží

  W w – zaměřujeme se na výslovnost „W“ – whale, wheel

  Děti dostaly obrázky velryby a mohly si ji podle vlastní představy vybarvit.

  Gramatika – He’s, She’s – ukazujeme na sebe a tvoříme krátké věty

  Homework – Activity book str 4/ 2, str. 8/ 1, str.8 / 2 – vypracovat prosím do čtvrtka 5. 10.

 • 14. 9.

   

  Dnes jsme se přivítali na první hodině v letošním roce.

  Nejdříve jsme se představili –“I’m Miss Christina. What’s your name?” “Hello. I’m Miss Alice”.

  Conversation“I’m Miss Christina. I’m 10 years old. How old are you?” “I’m Miss Alice. I’m 10 years old. This is Christina. She is 10 years old. How old are you?”

  Team mascot – představili jsme si maskota naší skupinky a tím budou v letošním roce „Toucans“. Miss Christina dětem připravila jednoduché puzzle a obrázek tukana si děti složily. Děti také dostaly obrázky tukana, které si mohly vybarvit

  Class rules – dnes jsme si také zopakovali pravidla, která budeme v našich hodinách dodržovat. Následně děti podepsaly certifikát jako uzavření dohody mezi námi.
  (pay attention (listen to the teacher and to other students when they are speaking), raise your hand, bring your books and homework, be kind (no fighting or bullying), help each other, no mobile phones, no running, no standing or sitting on desks.”)

  Děti, které nenavštívily Back-to-school dostaly dnes učebnice.

  Portfolio – Ozdobili a podepsali jsme si sešity, které budeme v hodinách potřebovat

  Homework – domácí úkol – do příštího týdne děti přinesou od rodičů podepsaný list papíru, kde jsou informace jak se dostat na stránky naší skupinky. Zde najdou veškeré informace z hodin a domácí úkoly.