11. 4.

Hodinu zahajujeme písničkou a tancem – „Animal dance song“

Conversation„What is your favourite animal? My favourite animal is a dog.“

Portfolio – doplňujeme správná slovíčka do vět – I need jacket because I’m cold. I’m eating salad because I’m hungry. I’m drinking orange juice because I’m thirsty.

Homework AB str 64 / 1, str. 66 / 2 – napište první písmenko od každého obrázku

Games Animal flyswatter – postřehová hra se slovíčky

Nová gramatika Comparatives – vysvětlení – He is taller than her. She is shorter than him.

Porovnáváme dvě věci – větší, menší, chytřejsí, lepší – Big – Bigger, Small – Smaller, Clean – Cleaner, Dirty – Dirtier, Quick – Quicker

X

ale pozor nepravidelné stupňováníBad – Worse ( špatný – horší ), Good – Better (dobrý – lepší)

GameSnatch game – hra se slovíčky s pomocí pantomimy – bat, bear, dolphin, jellyfish, kangaroo, lion, panda, penguin, shark, run, skip, swim, cold, hot, hungry, loud, strong, weak...., What is missing – hra s obrázkovými kartami

Děti si dnes odnesly domů opravené testy. Chválíme za velmi dobré výsledky.

11. 4.

Hodinu zahajujeme pohybem a písničkou – „Hobbies song“

Conversation „What do you like? I like books.“

Portfolio – Podle obrázkových karet zapisujeme slovíčka – cap, handbag, shirt – společně hláskujeme a opravujeme

New homeworkAB str. 70 / 1, str. 71 / 2

Bookwork Hobby – AB str. 70 / 2 – vybarvujeme podle poslechu, str. 71 / 1 -hláskujeme slovíčka, str. 72 / 1 – posloucháme

Games – Snatch game skateboarding, playing badminton, painting, playing table tennis, playing hockey, playing basketball, playing baseball ……. předvádíme pantomimou a soutěžíme i v postřehu, Hot potato – trénujeme a opakujeme slovíčka

10. 4.

The Orchestra Song – zahajujeme hodinu

Circle time – „What did you do last weekend?

Homework – WB str. 84, 85 – vypracovat prosím do příštího pondělí

Portfolio – do vět doplňujeme WHO, WHICH, WHERE

1. This is the instrument which Sofia plays. 2. Ben is the boy who has got long hair. 3. This is the park where I go after school.

Activity – na interaktivní tabuli doplňujeme cvičení – The Sound of music – opět procvičujeme who, which, where

Bookwork – SB str. 90 – Instrument Families – posloucháme, sledujeme video a čteme.

Vedeme rozhovory ve dvojicích – „I can play the piano. I’d like to play the harp.“

Dělíme hudební nástroje a říkáme si, jak se na který nástroj hraje – string instruments – pluck, wind instruments – blow, percussion instruments – hit

SB str. 91 / 3,4 – rozdělujeme hudební nástroje do skupin

Games – hrajeme hry k procvičení gramatiky a slovíček z poslední lekce

10. 4.

Hodinu zahajujeme písničkou – I Gotta Feeling

Circle time – povídáme si v kruhu, ptáme se a odpovídáme – „What has he / she /got? Who is this?“– pracujeme s obrázkovými kartami

Portfolio – Minulý čas – do vět doplňujeme slovesa v minulém čase 1. I woke up at 7 o’clock. 2. She said she was tired. 3. We were at the park last Saturday.

HomeworkWB str. 85, 87 – vypracovat do příštího pondělí, děkuji

Activity minulý čas pravidelných sloves

looked, shouted, smiled, climbed, jumped, landed, watched, listened to, visited, phoned, played, walked – dbáme na správnou výslovnost, doplňujeme do vět a vedeme rozhovory:

„What happened yesterday? I visited my friend and we played football. And you?“

Nová gramatika – SB str. 85- nepravidelná slovesa – minulý čas – sledujeme video a opakujeme

wake up – woke up, feel – felt, have – had, say – said, give – gave, go – went

Bookwork – SB str. 85/ 1, 2 – doplňujeme tvary sloves v minulém čase

SB str. 86 – At the hospital – posloucháme, čteme a sledujeme nový příběh našich hrdinů

str. 87/ 2 spojujeme věty, které k sobě patří na základě příběhu

Game – hrajeme hry na procvičení gramatiky a slovíček z poslední lekce

8. 4.

Hodinu zahajujeme písničkou “ I have a bad cold“

Circle time„What did you do this weekend?“

Portfolio – doplňujeme slovíčka do vět – earache, headache, toothache, stomach-ache

Bookwork – SB str. 83 – sledujeme video, střídáme se ve čtení, str. 83 / 4 – pracujeme samostatně a společně kontrolujeme, ve dvojicích si povídáme – „What you did yesterday /on Saturday/ last Tuesday…..

pokračujeme v učebnici SB na str. 84 – 85

Activity – procvičujeme slovíčka a gramatiku z lekce 7. formou cvičení na interaktivní tabuli

8. 4.

Action Song: Ah-Yay

Circle time „What is something of yours that you love? Something of mine that I love is …….“

Nová gramatika – do vět doplňujeme vztažná zájmena WHO – osoby, WHICH – věci, WHEREmísta

Portfolio – procvičujeme zájmena MINE, HIS, HERS, OURS, THEIRS

Bookwork – WB str. 85/ 1, 2, 3, 4 – pracujeme samostatně a společně kontrolujeme

WB str. 86, 87 – posloucháme příběh a následně si rozdělujeme role a čteme. Sledujeme video příběhu. Pod příběhem odpovídáme na otázky a doplňujeme věty.

Activity – procvičujeme slovíčka a gramatiku formou cvičení na interaktivní tabuli

4. 4.

Hodinu zahajujeme pohybem a písničkou – „Get dressed“

Introductions – „What are you wearing? I’m wearing a purple skirt, grey trousers, glasses and blue shoes.“

Portfolio – podle obrázkových karet děti zapisují slovíčka do sešitů – hat, dress, jeans, glasses – společně hláskujeme a opravujeme

Homework – kontrolujeme domácí úkol z poslední hodiny

New Homework AB str. 68 / 1 (word search ), str. 69 / 1 – vypracovat do následující hodiny, děkuji

Bookwork – sledujeme video z učebnice PB str. 69, 67 / 1 – What has Marie got? (Maskman, Trevor ? )AB str. 65 / 2 – Write what you are wearing. Každý si napíše co má za oblečení.

AB str. 68 / 3 – podle poslechu slovíček děti propojují obrázky

Game – hrajeme hru Snatch game pro zapamatování slovíček – shirt, jeans, hat, handbag, dress, shorts, skirt, sock, shoe, T-shirt

4. 4.

Hodinu zahajujeme pohybem a písničkou

Introductions „How are you? I am happy!“ – ptáme se a odpovídáme

Check homework – kontrolujeme společně domácí úkol z poslední hodiny

Homework – AB str. 62 / 2 – vypracovat prosím do následujícího týdne

Activity MUST, MUSTN’T – musím, nesmím – procvičujeme na základě vět a přiřazování

I must drink water every day. I mustn’t go out the window. I must write in my notebook. I mustn’t write on the wall

HIM, HER, THEM – opakujeme zájmena, v kruhu si ukazujeme a říkáme

Opakujeme před testem slovíčka a probranou gramatiku.

Test – napsali jsme si slibovaný test z Unit 5, 6.

Po testu jsme se seznámili s novými slovíčky z Unit 7 – Animals

S pomocí obrázkových karet hrajeme hry pro lepší zapamatování – What’s missing? Snatch game. Lip reading.

3. 4.

Hodinu zahajujeme písničkou a pohybem – Gangnam Style

Circle time – What did you do last weekend? V kruhu si povídáme o velikonočních svátcích. Některé děti přinesly krásně vypracované domácí úkoly s namalovanými obrázky a popisky. Dokonce jsme se mohli podívat i na prezentaci s fotografiemi, která je velmi povedená.

Homework – WB str. 82 – celá strana – vypracovat prosím do následující středy

Portfolio – začínáme novou lekci č. 7 a proto si zapisujeme nová slovíčka do sešitů – Orchestra practice“ – hudební nástroje

Bookwork – SB str. 82 – posloucháme, čteme a dbáme na správnou výslovnost nových slovíček z Unit 7, str. 82 cv. 2 – podle poslechu opravujeme věty, str. 83 cv. 1 – podle poslechu číslujeme obrázky

str. 83 cv. 1 – posloucháme a čteme , číslujeme jednotlivé hudební nástroje

Activity – ptáme se a předvádíme pantomimou – „Are you playing the violin / trombone, trianle, keyboard, drums, tambourine, saxophone, trumpet, harp/?

Nová gramatika: přivlastňovací zájmena ( MINE, YOURS, HERS, HIS, OURS, THEIRS) (This is my guitar. = This guitar is MINE.)

Games – hrajeme hry k procvičení nových slovíček

3. 4.

Hodinu zahajujeme písničkou – Freeze dance

Circle time „What did you do this weekend?“ – v kruhu si povídáme o velikonočních svátcích. Některé děti přinesly krásně vypracované domácí úkoly s namalovanými obrázky a popisky. Dokonce jsme se mohli podívat i na prezentaci s fotografiemi, která je velmi povedená.

Homework – WB str. 82 – celá strana – vypracovat prosím do následující středy

Portfolio – začínáme novou lekci č. 7 a proto si zapisujeme nová slovíčka do sešitů – „In the hospital“

Bookwork – SB str. 82 – posloucháme, čteme a dbáme na správnou výslovnost nových slovíček z Unit 7, str. 82 cv. 2 – podle poslechu opravujeme věty, str. 83 cv. 1 – podle poslechu číslujeme obrázky

Activity – ptáme se a předvádíme pantomimou – What’s the matter with you? You’ve got stomach-ache / earache, headache, cold, toothache, cough /. That’s right.