27. 9.

Přivítali jsme se, zazpívali si a rozhýbali se – Sing along song

Portfolio – doplňujeme správná slovíčka – who, where, why, what, when

……… drew that picture? …………..did you go on the weekend? ………..did you call me yesterday? ……….did you say? ………did you go on holiday?

Bookwork – SB str. 8, 9, – The map – příběh posloucháme a sledujeme text, díváme se na video a každý čte svoji roli

Následuje cv. 2 – odpovídáme na otázky pod příběhem

Příští týden si napíšeme krátké opakování z Unit 0 – opakujeme proto nová slovíčka, gramatiku – tvoření otázek v přítomném i minulém čase

Homework – prosíme rodiče, aby pomocí kódu zaregistrovali obě učebnice na platformě Cambridge one. Děti potřebují mít přístup k poslechovým cvičení nejen v rámci domácích úkolů. V případě komplikací kontaktujte prosím paní Deannu Barešovou. Děkuji

27. 9.

Přivítali jsme se písničkou „Sing along song“

Portfolio – doplňujeme věty – My mom’s name is …….. My best friend’s name is ………. Miss Kelli’s shoes are ………… Miss Alice’s shirt is ……………

Bookwork – SB str. 8, 9 – nejdříve posloucháme a sledujeme text příběhu Lucy a Bena, následně se díváme video a na závěr si rozdělujeme role a celý text čteme a přehráváme.

Pracujem se cvičením 1 a 2 – odpovídáme na otázky k příběhu.

Opakujeme gramatická cvičení a slovíčka – čísla 1 – 100 – psaní, slovíčka spojená s rodinou

( Family tree), přivlastňovací zájmena, to be good at…..

Příští týden si napíšeme krátký testík z Unit 0.

Homework – prosíme rodiče, aby učebnici na základě kódu zaregistrovali na platformě Cambridge One. V případě problému, kontaktujte prosím paní Deannu Barešovou. Děti zde mají řadu poslechových cvičení nejen v rámci domácích úkolů. Děkuji

25. 9.

Zahajujeme písničkou – Family members

Portforlio Miss Kelli’s shirt is …………. Miss Alice’s dog is named ………..

BookworkSB str. 7 – 1. Family tree – čteme a ukazujeme si jednotlivé členy rodiny

Nová slovíčka parents, grandparents, son, daughter, cousin

Grammar – učíme se přivlastňovatGina’s brother, Greg’s sister, Miss Kelli’s cousin

Activity – Family tree – každý si vytvořil vlastní rodokmen. Mezi sebou se ptáme a odpovídáme. „Who is he? He is my brother. He is my father’s son. Who is she? She is my mother. She is my grandmother’s daughter. „

Game – Telephone – hrajeme hru „tichá pošta“ – každý vymýšlí krátkou větu.

Homework – Domácí úkol – WB str. 6, 7 – vypracovat do pondělí 2. 10. Děkuji

25. 9.

Začínáme písničkou – What, where, who

How was your weekend? „- povídáme si v kruhu

Portfolio – podle obrázkových kartiček vystavených na tabuli píšeme slovíčka do sešitů

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne – kdo neměl doplní si!

Bookwork SB str. 7 – 1. Podle poslechu doplňujeme správná slovíčka

Grammar – sledujeme gramatické video a doplňujeme cvičení 2.

Tvoříme otázky v přítmném a minulém čase – Do/Did, Is/ Was/ Were

Activity: ve dvojicích si pokládáme otázky a odpovídáme – „Who is your best friend? What is your favourite food? Where did you go on holiday? Do you like cats?

Homework : WB str. 7, 8 – vypracovat domácí úkol na pondělí 2. 10.

21. 9.

Přivítali jsme se a zacvičili si u písničky – „Count with me“

Portfolio – Write the numbers 1 through 20

Bookwork – Pupil’s book – pouštíme si krátké video a představujeme si the Star Family str. 4 cv. 1 – známe jednotlivé členy a jejich jména

Activity book – str. 4 cv. 1, str. 5 cv. 1 – vybarvujeme podle instrukcí

str. 6 cv. 1 – zapisujeme jména podle obrázku stínu

Předložky in, on, under, next to, behind, between

Activity – po třídě máme rozmístěné obrázkové kartičky, děti mají za úkol je najít a popsat, kde se nacházejí – Stella is under the table. Simon is in front of the board. Suzy is behind the chair.

Gramatika průběhový časeating, drinking, reading, sitting, jumping, talking, throwing

Předvádíme si jednotlivé aktivity a pojmenujeme – He’s reading. She’s singing. He’s eating.

Homework – Activity book str. 4/ 2, str. 5/ 1, str. 6/ 2 – vypracovat prosím do čtvrtka 5. 10

21. 9.

Na uvítání jsme si zazpívali a protáhli se – „Hello song“

Portfolio – write the numbers 1 through 10

 

Bookwork – Pupil’s book – str. 4 – představujeme si Star Family a její jednotlivé členy – He’s , She’s – umíme je pojmenovat

Activity book – str. 4 cv. 1 – používáme obrázkové kartičky (flashcards), str. 5 cv. 1 – vybarvujeme hvězdičky podle zadaných čísel, str. 6 cv. 1 – podle instrukcí vybarvujeme

Activity – opakujeme čísla formou her a soutěží

W w – zaměřujeme se na výslovnost „W“ – whale, wheel

Děti dostaly obrázky velryby a mohly si ji podle vlastní představy vybarvit.

Gramatika – He’s, She’s – ukazujeme na sebe a tvoříme krátké věty

Homework – Activity book str 4/ 2, str. 8/ 1, str.8 / 2 – vypracovat prosím do čtvrtka 5. 10.

20. 9.

Začínáme soutěží v poznávání nových slovíček z minulé hodiny.

Portfolio – opakujeme slovíčka – What, why, where, who, when – a tvoříme pomocí nich otázky

Bookwork – SB str. 5 – společně sledujeme video s gramatikou, cv. 1 – podle poslechu označujeme správnou odpověď

Str. 6 – posloucháme písničku, sledujeme text a doplňujeme podle poslechu tabulku Ben a Lucy

Conversation – děti si mezi sebou kladou otázky a odpovídájí – “ Do you want to be famous? Yes, I do. What’s your favourite food? My favourite food is pizza. Where do you live? I live in Prague.“

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

Připomínám úkol na pondělí str. 4, 5 – WB

20. 9.

Zahajujeme hrou Simon Says

Conversation – v kruhu si povídáme, ptáme se a odpovídáme – „Do you like ice cream? Yes, I do. What kind of ice cream do you like?“ „I like vanilla and chocolate.“

Vocabulary -opakujeme slovíčka z minulé hodiny formou her a soutěží v týmech

Activity – zaměřujeme se na číslovky a na jejich psaní, opakujeme čísla od 1 – 20 a 10 – 100

Bookwork – SB str. 5 – cv. 3 – posloucháme a sledujeme gramatické video, cv. 2 – upravujeme pořádek slov ve větě.

str. 6 – posloucháme a zpíváme písničku

Portfolio – do sešitů si každý zapíše dvě věty a doplní podle sebe – I’m good at …….(cooking). I’m not good at…….. (dancing).

Ve dvojicích se ptáme a odpovídáme „What are you good at? I’m good at swimming but I’m not good at painting. Max is good at playing hockey. Adam is not good at playing the piano.

Homework – připomínám domácí úkol na pondělí 25.9. – WB str. 4, 5 – je nutné zaregistrovat cvičebnici pomocí kódu – pro poslehové cvičení

18. 9.

Dnešní hodinu zahajujeme písničkou a tancem: „What are you doing?“

Conversation – povídáme si v kruhu o tom jak se máme a jak jsme se měli o víkendu –

„How are you today?“ „How was your weekend?“

Portfolio – do sešitů si dnes zapisujeme slovíčka podle obrázků na tabuli – „happy, sad, excited, angry“

Bookwork – seznamujeme se s učebnicí a s pomocí obrázkových kartiček a her na interaktvní tabuli se učíme nová slovíčka

Věnujeme se poslechu na str. 4 a odpovídáme na otázky pod obrázkem. Ptáme se a odpovídáme – „Where is the big wheel? Big wheel is next to the roller coaster. Používáme slovíčka – in front of, next to, behind, between

Homework – učebnice WB str. 4, 5 – vypracovat do příštího pondělí 25. 9. Děkuji

13. 9.

Hodinu zahajujeme písničkou a protažením

Notebook: k obrázkovým kartičkám jsme zapsali slovíčka (history, geography, math, English)

Poster: vyráběli jsme plakát/tablo naší skupinky, Wolverines, který pak umístíme v chodbě u jídelny.

Bookwork: podle zadání na pracovním listu čteme a hledáme v nové učebnici

Spelling: procvičujeme hláskování slovíček z minulého roku