GDPR

Informace o zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců

Rádi bychom Vás tímto informovali o rozsahu, účelu, způsobu zpracování Vašich osobních údajů, o tom, komu mohou být Vaše data zpřístupněna, a dále o Vašich právech s ohledem na zákon č.101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (2016/679).

1.  Kdo jsme?

LEAP CZ s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů. Naše sídlo je v Praze 3, K Lučinám 2490/14, PSČ 130 00, naše kontaktní údaje jsou: dbaresova@leapcz.com

2.  Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

a)    jméno, příjmení žáka;

b)    třída, kterou žák navštěvuje;

c)    datum narození žáka;

d)    název mateřské školy, kterou dítě navštěvuje (v případě přihlášky do budoucí 1. třídy);

e)    jazyková úroveň žáka a její hodnocení (např. výsledky testů, slovní hodnocení apod.);

f)    jména a příjmení zákonných zástupců;

g)    emailové adresy a telefony zákonných zástupců;

h)     fotografie a videozáznamy žáka (pořízené správcem se souhlasem zákonných zástupců);

i)    bankovní spojení zákonného zástupce.

V případě potřeby údajů nad tento rámec, si tato data od Vás vyžádáme s písemným souhlasem.

3.  Jakým způsobem osobní údaje získáváme?

Osobní údaje a), c), d), f), g) získáváme dobrovolně od zákonných zástupců při:

 • osobní komunikaci (osobní setkání, kontakt po telefonu);
 • písemné nebo elektronické komunikaci (přihlášky, smlouvy, emaily apod.).

Osobní údaje e), h) pořizuje správce; osobní údaj b) získáváme od základní školy, kterou žák navštěvuje; osobní údaj i) získáváme z bankovního výpisu.

4.  Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme za následujícími účely:

 • k plnění smlouvy;
 • k poskytování jazykových kurzů a kroužků;
 • ke komunikaci se zákonnými zástupci žáků;
 • k informování o novinkách a změnách v nabídce kurzů;
 • k zasílání přihlášek ke zkouškám CYLE (týká se pouze těch, kteří mají zájem se těchto zkoušek zúčastnit);
 • k plnění právních, účetních a daňových povinností.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytně nutném pro účely zpracování a to po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány.

5.  Komu vaše osobní údaje poskytujeme?

S údaji pracují naši zaměstnanci (včetně jednatelky) a naši smluvní pracovníci v rámci výše stanovených účelů. Dalšími zpracovateli jsou zaměstnanci společnosti poskytující účetní a daňové služby, zaměstnanci organizace pořádající cambridgeské zkoušky Young Learners a zaměstnanci škol, na kterých naše projekty fungují. Jejich seznam je k nahlédnutí na požádání.

6. Jakým způsobem jsou vaše osobní data zpracovávána a zabezpečena?

Data jsou zpracovávána neautomatizovaně prostřednictvím zaměstnanců a smluvních pracovníků LEAP CZ s.r.o. Ti jsou vázáni mlčenlivostí a nakládají s daty v rámci svých pracovních povinností. Pokud data zpracovává jiný subjekt, je s ním uzavřena příslušná smlouva či dohoda.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem a jejich zneužitím. Přijatá opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

7.  Jaká jsou vaše práva?

Během zpracovávání vašich údajů máte kdykoliv právo na:

 • na přístup k vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR);
 • na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů (čl. 16 GDPR);
 • na výmaz vašich osobních údajů při splnění podmínek stanovených právními předpisy, především pokud již nejsou dále potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány (čl. 17 GDPR);
 • na získání svých osobních údajů a jejich přenesení (čl. 20 GDPR);
 • na podání námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR);
 • na podání stížnosti u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR), kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze;
 • právo kdykoliv odvolat souhlas (písemně či emailem na dbaresova@leapcz.com).
Aktualizováno dne 16.1.2024