Naše pravidla

Pravidla LEAP

Naším cílem je poskytnout všem našim žákům co nejlepší jazykový základ a umožnit jim výuku v přátelském a bezpečném prostředí. Předpokládáme, že je i v zájmu rodičů, aby jejich děti z naší výuky získaly maximum. K dosažení tohoto cíle je třeba při výuce dodržovat určité zásady. Od dětí budeme vyžadovat dodržování našich pravidel a zároveň budeme očekávat i spolupráci od rodičů. 

PRAVIDLA PRO ŽÁKY

Žáci jsou povinni

 • Respektovat spolužáky a vyučující; při výuce nevyrušovat, druhé neobtěžovat, nevykřikovat a neskákat ostatním do řeči.
 • Respektovat majetek školy a ostatních; neničit a bez dovolení nesahat na věci, které jim nepatří.
 • Přicházet do hodin připraveni – nosit učebnice, domácí úkoly a další materiály.
 • Dávat v hodinách pozor.
 • Hlásit se, když chtějí něco sdělit.
 • Pomáhat ostatním.
 • Chovat se k ostatním s úctou. Šikana není tolerována.
 • Snažit se komunikovat převážně anglicky.
 • Kontrolovat webovou stránku své skupiny, kde najdou probrané učivo, úkoly apod.
 • Vypracovávat zadané domácí úkoly, a to i v případě nepřítomnosti.
 • Vracet včas zapůjčené knihy z knihovny LEAP, pokud nedošlo k prodloužení termínu výpůjčky (týká se programů na ZŠ Drtinova a ZŠ Jarov).

 

Žákům není dovoleno

 • Používat při výuce a o přestávce mobilní telefony a chytré hodinky.
 • Nosit do výuky hračky a hrát si s nimi (s výjimkou přestávky).
 • Pohybovat se volně po třídě během výuky bez dovolení vyučujícího.

 

Postup při nedodržování pravidel

(1)  Žák bude napomenut.
(2)
 Vyučující přistoupí k dalším výchovným opatřením (např. vyloučí žáka z  některých aktivit).
(3)
Rodiče žáka budou o jeho chování informováni.

V případě závažného porušení pravidel (např. když žák ostatním nadává, fyzicky jim ubližuje, ničí majetek školy, vyučujících či spolužáků, anebo pravidla porušuje opakovaně) budou rodiče požádáni o schůzku s vyučujícími a případně ředitelkou programu.

 

OD RODIČŮ OČEKÁVÁME

 • Pravidelnou kontrolu webových stránek LEAP – www.leapcz.com (obzvláště stránku skupiny, kterou žák navštěvuje).
 • Je třeba dohlédnout, aby si žák nosil na hodiny učebnice a vypracované domácí úkoly.
 • Omluvení žáka vyučujícímu v případě nepřítomnosti nebo pozdního příchodu, a to v dostatečném předstihu před začátkem výuky (kontakty na vyučující najdete na webových stránkách) a ujištění se, že má doplněnou zameškanou látku.
 • Informování vyučujícího včas v případě, že žák odchází z výuky výjimečně dříve (např. návštěva lékaře), a to písemně (email, SMS, nebo poslat písemný vzkaz po žákovi).
 • Uhrazení škody v případě ztráty nebo poškození knihy vypůjčené z knihovny LEAP (týká se programů na ZŠ Drtinova a ZŠ Jarov), a to zaplacením částky ve výši 200,- Kč nebo zakoupením jiné knihy v anglickém jazyce.
 • Komunikaci s vyučujícími žáka nebo ředitelkou programu v případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností.