5.12.

  • Santa Freeze Dance!
  • Portfolio – děti doplňovaly věty: Yesterday I had a stomach-ache. I saw a film last week.
  • Grammar – opakovali jsme minulý čas nepravidelných sloves z minulé lekce a také slovesa být (to be): I was/wasn´t (byl/nebyl jsem) X You were/weren´t (byl jsi, byli jste/nebyl jsi, nebyli jste)
  • Brain Break – Christmas Freeze Dance!
  • Activity Book – pg. 31/1,2 + 33
  • Procvičovali jsme slovíčka týkající se nemocí a zdraví – Illnesses + health words: hospital, doctor, nurse, dentist, temperature, stomach-ache, headache, toothache, cold, cough, medicine
  • Homework: AB pg. 32/1 + 2