Red Pandas

 

Vyučující Anna Holladay
E-mail aholladay@leapcz.com

 

Asistentka Vlaďka Hlusičková
E-mail vhlusickova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 • 21.5.
 • 14.5.
  • Great Big Party!
  • Portfolio – děti popisovaly obrázky: The snake wants the giraffe to give it some leaves.
  • Units 7-8 Review – procvičovali jsme slovíčka a gramatiku dvou posledních lekcí.
  • Ve dvou týmech si děti zahrály deskovou hru z učebnice – Board Game
  • Activity Book – 79/1,2 + 80
  • Baamboozle Game – Irregular verbs)
  • Homework: AB 81/4 + 5
  • !Reminder (Připomínka): příští úterý 21.5. budeme psát souhrnný test z lekce 7 a 8 – připomínáme domácí opakování slovíček a gramatiky;)
 • 7.5.
  • Unit 8 Song
  • Portfolio – opravovali jsme věty podle obrázků: It’s a bag of pasta/It’s a bowl of salad.
  • Talk about differences (hledali jsme rozdíly ve dvou obrázcích): In picture A the clown’s drinking a milkshake. In picture B …
  • Lock’s Sounds and Spelling – podle učebnice jsme ve dvou skupinách procvičovali výslovnost
  • Activity Book – 75/1,2 + 77
  • Sledovali jsme a četli poslední příběh – Lock and Key Unit 8 Story
  • Which was your favorite Lock and Key episode (and why – what happened)?
  • Homework: AB 76 (whole page)
 • 30.4.
  • Beach ball toss – procvičovali jsme správnou výslovnost (island, very): The island is very beautiful.
  • Začali jsme novou lekci – Unit 8 Let´s party! New words – Food: cheese, cabbage, fruit, pasta, salad, vegetables, sandwiches, soup + Containers: a bowl of, a bottle of, a bag of, a box of, a cup of, a glass of…
  • Portfolio – děti doplňovaly dle obrázků: The birthday cake has got (stripes). The ladybugs have got (spots).
  • GrammarCan you…? (want someone to do something) + Superlative adverbs: the most quickly, the most slowly, the best, the worst, the most quietly, the most loudly, the most carefully
  • AB – 73/1,2 + 74/2
  • Na závěr hodiny jsme si zahráli Tic tac toe Game (na procvičení minulého času sloves)
  • HW: dodělat úkoly z minulého týdne + AB 72/1,2
 • 23.4.
  • Unit 7 Song
  • Portfolio – doplňovali jsme minulý čas do vět (fed, drew, flew)
  • Vocabulary: spots, stripes, very, island
  • Games – Hot Seat (with animals) + Around the world (prepositions)
  • Animal life cycles – sledovali jsme video a následně odpovídali na otázky – Quiz Game
  • Unit 7 Review game: https://www.baamboozle.com/game/953078
  • Znovu jsme shlédli příběh z minulého týdne – Unit 7 Story a poté děti ve dvojicích vytvářely a předváděly ostatním jeho pokračování (What happens next?)
  • HW: AB 68/3 + 71/1
 • 16.4.
  • Unit 7 Song
  • Portfolio – děti doplňovaly správná slovesa v minulém čase do vět (slept/drove/swam)
  • GrammarPrepositions – opakovali jsme předložky (behind, between, in front of, in, on, opposite, next to, under) a učili se nové: into, out of, round/around, along
  • AB – 67/1,2 + 68/1 + 71/3 (ústně)
  • Na procvičení minulého času sloves a všech předložek jsme si zahráli hry – Games: Tic Tac Toe + Swat it
  • Lock’s Sounds and Spelling (výslovnost a pravopis) – school, blue, new X look, foot, stood
  • Na závěr lekce jsme shlédli další příběh – Unit 7 Story
  • HW: AB 69
 • 9.4.
  • „The Animal Dance Game!“ 🐙🐊🐒 Would You Rather Brain Break | Danny Go! Songs for Kids
  • Unit 7 – Animals: bear, bird, blue whale, crocodile, dolphin, elephant, giraffe, kangaroo, lion, lizard, monkey, panda, parrot, rabbit, shark, tiger
  • Portfolio – Write the correct animal: It´s got black and orange stripes. It´s a big cat. (tiger) It’s a colorful bird. It can talk. (parrot) It’s black and white. It lives in China and eats bamboo. (panda)
  • Grammar – Vysvětlovali jsme si 3. st. přídavných jmen (Superlative adjectives):
   • the -est (quickest, biggest, loudest, cleverest, ugliest, tallest, youngest, oldest) 
    • the most (interesting, beautiful, exciting, boring, dangerous)
     • the best/worst
  • AB – 65/1,2 + 66/1,2
  • Library books – děti si opět vypůjčily knihy z anglické knihovny
  • Naučili jsme se minulý čas dalších nepravidelných sloves: draw/drew, drive/drove, run/ran, feed/fed, fly/flew, sit/sat, sleep/slept, swim/swam
  • HW: AB 64 (celá strana)
 • 26.3.

  Happy Easter!

 • 19.3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

 • 12.3.
  • Unit 6 Song (Technology)
  • Portfolio – What time did you get up today? I got up at …
  • Zahráli jsme si Tic Tac Toe Game (k procvičení minulého času sloves)
  • Daily routine (in the past tense) – She got dressed at …
  • Brain Break – Would you rather….?
  • Activity Book – 59 + 61/2
  • Lock and Key Unit 6 Story (Technology)
  • Write the sentenceGame – na závěr si ještě děti ve dvou týmech zasoutěžily u tabule (ze 3 daných slovíček psaly větu v minulém čase)
  • Homework: AB 57/2
  • !Reminder (Připomínka): příští úterý 19.3. budeme psát souhrnný test z lekce 5 a 6 – připomínáme opakování slovíček a gramatiky;)
 • 5.3.
  • Beach ball toss – What did you bring to school today? I brought … .
  • Unit 6 – new words: Technology –  laptop, button, mouse, keyboard, screen, mobile phone, DVD, email, app, text message, video, the internet, e-book
  • Flashcards – What´s missing? Game
  • Portfolio – Say „Stop!“ and guess (k procvičení pravopisu nových slovíček)
  • Unit 6 Song: Technology
  • Activity Book – 55/1,2 + 56/1,2
  • Library Books – zájemci si opět na 14 dní vypůjčily anglické knížky z naší knihovny
  • Na závěr jsme ještě procvičovali minulý čas nepravidelných sloves z minulé lekce a zahráli jsme si oblíbenou hru Bingo!
  • HW – AB 54/1+2 (celou stránku)
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní v úterý 19.3. budeme psát souhrnný test z lekce 5 a 6 – zopakujte si slovíčka i gramatiku, příští týden budeme společně vše procvičovat;)
 • 27.2.
  • Pass the Clap Game (k procvičení slovíček: explorer, expedition, continent, Antarctica, exhibition, museum, school trip)
  • Grammar – opakovali jsme stupňování přídavných jmen a pomocí papírových výstřižků také souvětí se „so“ : They lost their map so they couldn´t find the museum.
  • Procvičovali jsme minulý čas nepravidelných sloves z lekce 4 + 5: Kid’s box 4 units 4,5 | Baamboozle
  • Brain Break: Would You Rather? Fitness (Pet Edition) | This or That | Animals | PE | Movement
  • New Grammar – naučili jsme se minulý čas dalších nepravidelných sloves: say/said, know/knew, put/put, buy/bought, think/thought, read/read(čti: red), bring/brought, choose/chose
  • Na závěr jsme si ve dvou týmech zahráli hru – Grab the Flag Game:  Irregular past simple verbs-4th – Random cards 
  • HW!dodělat DÚ z minulého týdne: AB pg. 51 + vyplnit pracovní list (podle dnešních instrukcí v hodině)

 • 20.2.
  • Sharks in the Water!
  • Portfolio – You can see an (exhibition) at a museum. An explorer goes on an (expedition) to different places. The coldest continent is (Antarctica).
  • Review vocabulary – explorer, expedition, continent, Antarctica, exhibition, museum, school trip
  • New Grammar – Comparative Adjectives – vysvětlovali jsme si, jak tvoříme 2. stupeň přídavných jmen: u přídavných jmen končících na -y a jednoslabičných se tvoří přidáním  “-er/-ier than na konec (old – older than…, happy – happier than…) X u dvou(a více)slabičných přídavných jmen přidáváme “more ” před přídavné jméno (beautiful – more beautiful than…)
  • Activity Book – 48/1,2 + 49/1
  • Lock and Key Unit 5 Story (Exploring our world)
  • HW – AB 51
  • Děti si dnes domů odnesly opravené testy (Unit 3+4)!
 • 13.2.
  • Beach ball toss: Could you speak English when you were 5 years old? Yes, I could. / No, I couldn´t.
  • Portfolio I could/couldn´t write when I was 4 years old. I could/couldn´t ski when I was 7 years old.
  • Past simple irregular verbs – naučili jsme se minulý čas dalších nepravidelných sloves: catch/caught, have (to)/had (to), find/found, get/got, make/made, can/could, lose/lost, come/came, take/took, go/went
  • A na jejich procvičení jsme si hned zahráli hru – Zombie Game
  • Brain Break – Would you rather? Workout (Valentine Candy Edition)
  • Activity Book – 47/2 + 3
  • New words – explorer, expedition, continent, Antarctica + exhibition, museum, school trip
  • Společně jsme četli příběh – Story: Expedition to Antarctica
  • „so“ clauses: They were hungry so they ate sandwiches.
  • Homework – AB 46/1 + 2
 • 30.1.
  • Nejprve jsme se rozhýbali (a okysličili mozek) u Gimme That Garbage!
  • Beach ball toss: What did you give your mom for Christmas? I gave
  • Společně jsme zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne
  • Portfolio – procvičovali jsme minulý čas sloves (had, took, went, helped)
  • ReviewTest (Units 3+4)
  • Brain Break – Would you rather? Workout – At Home Fun Fitness Activity
  • Worksheets (Health Care, Animals, Back to school…) – děti luštily různé osmisměrky a procvičovaly tak pravopis známých i méně známých slovíček
  • Na závěr jsme si zahráli Memory Game with cards (Pexeso)
  • No homework today🙂
 • 23.1.
  • Beach ball toss – What did you eat for dinner? What did you watch last night?
  • Portfolio – Which word is different? first, nineteen, third, eighteenth
  • Procvičovali jsme výslovnost koncovky „ed“ u pravidelných sloves v minulém čase: helped (t) X climbed (d) X started (id)
  • Pro procvičení minulého času jsme si zahráli hru – Memory Game (On Monday I cleaned my room. On Tuesday I danced with my friends…)
  • Brain Break – Would you rather….?
  • Activity Book – 40/1,2 + 44/1,2
  • Opakovali jsme učivo na test a také si zahráli hru – Baamboozle Game
  • Homework: AB celá str. 45
  • !Reminder (Připomínka): příští úterý 30.1. budeme psát souhrnný test z lekce 3 a 4 – připomínáme opakování slovíček a gramatiky;)
 • 16.1.

  • Bouncing Time! Dance Songs
  • Portfolio – Spell the words: dentist, doctor, nurse, medicine, chess, dream, hospital
  • Beach Ball Game – procvičovali jsme výslovnost sloves v minulém čase a následně také správnou výslovnost řadových číslovek (ordinals)
  • Unit 4 Song (In the city)
  • Library books – děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily anglické knížky z naší knihovny
  • Activity Book – 39/1 + 41 (listening) + 43/2
  • Unit 3 Lock and Key Story (After school club)
  • Na procvičení slovní zásoby jsme si na závěr zahráli Around the world Game
  • Homework: AB pg. 38/1 + 39/2
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní v úterý 30.1. budeme psát souhrnný test z lekce 3 a 4 – zopakujte si slovíčka i gramatiku, příští týden budeme společně vše procvičovat;)
 • 9.1.
  • Gimme That Garbage!
  • Portfolio -What did you get for Christmas? I got
  • Unit 4 –After school club
  • Grammar – Opakovali jsme minulý čas nepravidelných sloves a vysvětlili jsme si, jak se tvoří minulý čas pravidelných sloves (Past Simple regular verbs): …. + ed: play/played, help/helped, start/started, carry/carried,
  • Would you rather…? New Year Edition
  • Activity Book – pg. 36/1,2 + 37/1 (společně na tabuli)
  • Řadové číslovky (Ordinal numbers) – 1st – 20th (first to twentieth)
  • A na jejich procvičení jsme si zahráli oblíbenou Bingo Game
  • Homework: AB pg. 37/2 + 38/2
 • 19.12.

  Merry Christmas and a Happy New Year!

  • Christmas Workout – Would you rather?
  • Na procvičení vánoční slovní zásoby jsme si zahráli hru 4 Corners (Christmas tree, candy cane, reindeer, stocking, star, snowflake)
  • Make a Christmas Card/Crossword (vánoční přání/křížovka) + Christmas Worksheets (pracovní listy s vánoční tématikou)
  • Christmas carolsWe Wish You a Merry Christmas – společně jsme si zazpívali koledy
  • Po přestávce jsme si udělali popcorn a shlédli krátký vánoční film A Trush Truck Christmas
 • 12.12.
  • Santa Freeze Dance!
  • Portfolio: Where did you go this morning? Who did you see yesterday?
  • Beach Ball Game – hra na procvičení sloves v minulém čase (kladné + záporné odpovědi, otázky)
  • Worksheet – minulý čas děti procvičovaly také písemně na pracovních listech
  • Brain Break – Would you rather? This or that?
  • Po přestávce jsme opakovali slovní zásobu týkající se zdraví/nemocí a vyluštili jsme si také křížovku
  • Unit 3 Lock and Key StoryHealth Matters
  • Activity Book – pg. 35/1 + 2
  • Homework: AB pg. 29/2 (se slovní zásobou může pomoci cvičení nahoře)
  • Děti si dnes domů odnesly opravené testy (Unit 0-2)!
  • Příští týden budeme mít „Christmas Party“ – můžete si přinést vánoční dobroty, ale hlavně přijďte vánočně naladěni/oblečeni – těšíme se na vás:)
 • 5.12.
  • Santa Freeze Dance!
  • Portfolio – děti doplňovaly věty: Yesterday I had a stomach-ache. I saw a film last week.
  • Grammar – opakovali jsme minulý čas nepravidelných sloves z minulé lekce a také slovesa být (to be): I was/wasn´t (byl/nebyl jsem) X You were/weren´t (byl jsi, byli jste/nebyl jsi, nebyli jste)
  • Brain Break – Christmas Freeze Dance!
  • Activity Book – pg. 31/1,2 + 33
  • Procvičovali jsme slovíčka týkající se nemocí a zdraví – Illnesses + health words: hospital, doctor, nurse, dentist, temperature, stomach-ache, headache, toothache, cold, cough, medicine
  • Homework: AB pg. 32/1 + 2
 • 28.11.
  • The Cowboy Dance!
  • Portfolio -What did you eat yesterday? I ate …. What did you drink yesterday? I drank
  • Unit 3 – new words/phrase: sick/ill, take some medicine, see the doctor, have an eye test
  • New grammar – Pomocí interaktivní tabule jsme se začali učit minulý čas nepravidelných sloves (Past Simple irregular verbs): have/had, give/gave, see/saw, drink/drank, eat/ate, go/ went, take/took, do/did a také negativní formu: I didn´t have (neměl jsem)
  • Brain Break – The Floor is Quicksand
  • Activity Book – pg. 28/1,2 + 30/1
  • Na procvičení minulého času jsme si zahráli Bingo Game
  • Homework: AB pg. 30/2
 • 21.11.
  • Nejprve jsme se rozhýbali (a okysličili mozek) u Superhero Dance
  • Portfolio – spelling dictation (dentist, boring, slowly, carefully)
  • Quick review for the test – společně jsme si zopakovali učivo na test – Adverb charades
  • Test (Units 0 – 2)
  • Worksheets – děti luštily osmisměrky/křížovky a procvičovaly tak pravopis známých i méně známých slovíček
  • Na závěr jsme vyprávěli příběhy podle obrázků na kostkách – Tell stories with storycubes
  • No homework today:)
 • 14.11.
  • Bouncing Time! Dance Song
  • Portfolio – Where? You can sail/learn/fish here. (lake/classroom/river)
  • Unit 2 Song
  • Lock and Key Story – Unit 2 (sledovali jsme další příběh a v malých skupinkách ho také četli)
  • Brain Break – Disco Turkey Freeze Dance
  • Activity Book – pg. 26 + 27/3
  • Review Games: Baamboozle + Around the World (formou her jsme procvičovali slovíčka i gramatiku)
  • Homework: AB 27/4 (podle cvičení nahoře)
  • !Reminder (Připomínka): příští týden v úterý 21.11. budeme psát test ze tří lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Starter Unit + Unit 1 + Unit 2) – připomínám proto opakování slovíček i gramatiky;)
 • 7.11.
  • The Floor is Lava Dance!
  • Portfolio – doplňovali jsme věty podle obrázku (Kim is the girl who´s sleeping).
  • New grammar – učili jsme se příslovce – Adverbs of manner: quickly, slowly, carefully, badly, quietly, loudly, well!
  • Charades Game (adverbs) – Marek dances badly. Makar fishes well.
  • Brain Break – This or that (Sports Edition)
  • Lock´s Sounds and Spelling – procvičovali jsme výslovnost slov začínající na sl, sp, sk, sw
  • Activity Book – pg. 20/1,2,3 + pg. 23 (listening)
  • Unit 2 Song
  • Conversation – Ask your friend: Are you fishing quietly? Are you getting dressed slowly?
  • Homework: AB pg. 21/ 1 + 2
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní v úterý 21.11. budeme psát test ze tří lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit + Unit 1 + Unit 2) – zopakujte si slovíčka i gramatiku, příští týden budeme vše procvičovat;)
 • 31.10.
  • Happy Halloween!The Creepy Crawl! Dance Song
  • Portfolio – děti doplňovaly místa k jednotlivým činnostem
  • Unit 2 – new words: inside, outside, fish, swim, skateboard, sail, roller skate, dance, ice skate, climb, park, lake, ice rink, road, skate park
  • Grammar – Do you want to learn to skateboard/dance/climb/fish? Lucy wants/doesn´t want to learn dance.
  • Would you rather? Fitness (Halloween Edition) – This or That
  • Activity Book – 18/1 + 2
  • Halloween mad lib – děti doplňovaly slova do vět a poté nahlas četly svůj bláznivý příběh:)
  • S balonem jsme si zahráli hru na procvičení slovíček – Halloween Beach ball toss Game
  • Homework: AB pg. 19/1
 • 17.10.
  • Unit 1 Song (Karaoke u tabule)
  • Procvičovali jsme přídavná jména – Flashcards Game: děti hledaly karty po třídě a pak odpovídaly na otázky: I think Maths/hockey is easy/difficult/boring…. When I do my HW, I am quick/slow/careful…
  • Portfolio – Sentence scramble: Marek is the one who loves playing tennis.
  • Přídavná jména a jejich pravopis jsme opakovali také na interaktivní tabuli formou hry – Puzzle Squares Game
  • Brain Break – Would you rather? This or That (Pet Edition)
  • Shlédli jsme krátké video o malování a povídali si o něm: Do you like to paint? I think it´s difficult/easy. I think this painting is exciting and very colourful/interesting/boring.
  • Activity Book – 13/2 (in pairs) + po opětovném shlédnutí videa Lock and Key story děti odpovídaly na otázky 17/3 (true/false)
  • Na závěr jsme si zopakovali všechna slovíčka oblíbenou hrou – Around the World Game
  • Homework: AB pg. 17/1 + 2
 • 10.10.
  • Bouncing time! – Dany Go!
  • Portfolio – popisovali jsme obrázky (Lenny´s the one who´s wearing a black shirt).
  • Sing the Song (Do Karaoke)
  • Adjectives – procvičovali jsme přídavná jména z minulé hodiny a také správnou výslovnost a přízvučné slabiky
  • Brain Break – Would you rather? Fall/Autumn
  • Around the World Game (with flashcards)
  • Activity Book – 13/1 + 14/2,3
  • Story time (Lock and Key) – 2x jsme četli zábavný příběh a děti si při čtení vyměňovaly role
  • Homework: AB pg. 15
 • 3.10.
  • Brand New Day! – Dany Go!
  • Portfolio – podle obrázků jsme psali věty (before/after)
  • Seznámili jsme se s dalšími postavami v učebnici – Alex, Lenny, Meera
  • Adjectives (přídavná jména): boring, exciting, quick, slow, busy, careful, difficult, easy, terrible, brave
  • Brain Break – The Wiggle Dance!
  • Game – na interaktivní tabuli jsme si přídavná jména procvičili hrou
  • Grammar – vztažné věty s „who“: She´s the woman who´s wearing the skirt.
  • Activity Book – 11/1, 2 + 12/1 (listening)
  • Game – na procvičení nové gramatiky jsme si na závěr zahráli hru s popisováním a hádáním spolužáků
  • Homework: 10/1 + 10/2
 • 26.9.

  Portfolio – Unit 0 – Daily Routine (děti srovnávaly denní činnosti dle pořadí): wake up, get up, make a wash, get dressed, eat breakfast, clean your teeth, put on your shoes, get your bag

  Hello there! Song

  Grammar before (předtím) X after (po) I get dressed before I eat breakfast. I have a wash after I wake up.

  Charades Game – Adjectives: funny, hungry, thirsty, loud, quiet, happy, clever, tired, young, old, beatiful, sad

  Brain Break – This or That Food Edition

  AB – 7/1 + 8/1

  Procvičovali jsme výslovnost – ai (bike) X ei (day) X 3: (girl)

  Talking about a story – Lock and Key story video – Hello there!

  HW na příští týden: AB 7/2 + 8/2

 • 19.9.

  Video – All about the Red Panda – Where do they live? What do they eat? When do they sleep?

  Portfolio – 2.st. přídavných jmen – cleaner/dirtier than … taller/shorter than …

  Unit 0 – Introduce Star Family – flashcards (older/younger than …)

  Brain Break – The Color Dance Game! (Danny Go!)

  Grammar – always/sometimes/never

  Activity Book (AB) – pg. 4/1, 2 + 6/1, 2

  Homework (HW) – na příští týden: AB 5/1, 2 + dodělat cvičení 6/2 (pokud jste ve škole nestihli)

 • 12.9.

  Na naší první hodině angličtiny jsme se přivítali, představili a společně si popovídali, kde jsme byli o prázdninách a co jsme tam dělali.

  Name Game – v kroužku u tabule jsme si zahráli pohybovou hru: My name is … and I like … . Her/his name is … . She/He likes … .

  Portfolios – podepsali a ozdobili jsme si naše nové školní sešity

  Brain Break – rozhýbali jsme se u aktivního videa Would you rather…?

  Question Mingling – pustili jsme si písničku a při jejím zastavování jsme si ve dvojicích podle nápovědy na papírku procvičili otázky a odpovědi (How old are you? Have you got a sister? Can you play the piano? When is your birthday? Can you swim?…)

  Class Rules + Class poster = We are a team! – Připomněli jsme si pravidla chování na našich lekcích a podepsali náš skupinový plakát, čímž jsme se všichni zavázali tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared (na každou lekci nosit učebnici a penál a mít vypracovaný domácí úkol), Listen (poslouchat), Raise your hand (hlásit se, nevykřikovat), Speak English (snažit se mluvit jen anglicky) + Be Respectful (respektovat učitele, spolužáky i vybavení třídy)

  New website – prohlédli jsme si nové webové stránky LEAP a ukázali si cestu, kde děti najdou informace o proběhlé výuce a zadaném domácím úkolu!

  Voluntary HW: dobrovolný domácí úkol – vyhledat nějaké informace o našem skupinovém maskotu (Red Panda):)