10.1.

Připomínáme homework due Monday, 15.1.: WB str. 47 (celá) a 49 cv. 1, 2.

Introduction: vítáme se s písničkou a říkáme si, jaké země jsme navštívili – „Which country did you see? I saw Poland, Austria, Croatia, …“

Portfolio: doplňujeme předložky do vět – 1. I run every day _____ (at) 7 o’clock. 2. We are going to the park _____(on) Saturday. 3. My birthday is ____(in) August. 4. I go to sleep _____ (at) night.

Bookwork:
SB str. 49 cv. 1, 2, 3, 4 – samostatně čteme věty a zaškrtáváme ty, které se shodují s obrázkem (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže) a sestavujeme věty ve správném slovosledu (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a opakujeme text (cv. 3); ve dvojicích se střídáme a doplňujeme souvětí podle vlastních představ (cv. 4)

Grammar:
Minulý prostý a minulý průběhový čas
používáme v jednom souvětí současně, když mluvíme o jedné události, která přerušila jinou událost (vše se odehrává v minulosti). Při popisu těchto dvou událostí můžeme věty uspořádat dvěma způsoby:
a) věta s minulým průběhovým časem předchází větě s minulým časem
např. My friends WERE DANCING when I ARRIVED at the party.  (Moji kamarádi tancovali, když jsem přišel na party.) My sister WAS SLEEPING when her friend CALLED her. (Moje sestra spala, když jí zavolala kamarádka.)
b) věta s minulým průběhovým časem je za větou s minulým časem
např. When my dad CAME home, I WAS EATING dinner. (Když můj tatínek přišel domů, jedl jsem večeři.)

Unit 4 vocabulary:
stairs, escalator, ticket office, platform, train driver, station, a cup of coffee, a cup of tea, rucksack, suitcase; How much is it?, pound

Other information:

Baamboozle Game – doplňujeme do vět správné předložky času a své odpovědi píšeme na bílé mazací tabulky.
New Grammar Review – popisujeme, co dělali osoby na obrázcích (When I arrived at the beach (at the swimming pool, …) a boy was running, a girl was dancing, a shark was swimming, …)
What‘s  missing? – procvičuje slovíčka pomocí obrázkových karet.
Time Game – hrajeme  naši oblíbenou hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce nových slovíček na téma Animals.