8.11.

Připomínáme homework due Monday, 13.11.: WB strana 22/ cv. 1, 23/ cv. 1, 2 a str. 25 (celá)Prosíme také o navrácení anglických knížek z knihovny – pár nám jich ještě chybí. Děkujeme!

Introduction: vítáme se s písničkou a říkáme si, kam můžete vzít psa (např. „Where can you take a dog? I can take a dog to the park.“)

Portfolio: luštíme zamotaná slovíčka z 2. lekce a doplňujeme do vět správné spojky but, so, and, because

Bookwork:
SB str. 23 cv. 2 – určujeme správný slovosled v souvětích
SB str. 25 cv. 3 – díváme se na video o gekonech, čteme nahlas a seznamujeme se s novou gramatikou

Grammar: 
COULD/COULDN’T + sloveso bez „to“ – používáme pro vyjádření nějaké dovednosti v minulosti (v přítomnosti používáme can/can’t)
např. I COULD swim when I was five years old. (Uměl jsem plavat, když mi bylo pět let.) I COULDN’T dance when I was three years old. (Neuměl jsem tancovat, když mi byli tři roky.) COULD you ride a bike 10 years ago? (Uměl jsi jezdit na kole před deseti lety?) Yes, I could./No, I couldn’t. (Ano, uměl./Ne, neuměl.)

Unit 2 vocabulary: 
mountain, forest, village/town, field, lake, island, river, pathand, so, but, because, could, couldn‘t

Other information:
Four Corners – v každé rohu v místnosti je tabulka s názvem spojky (and, but, because, so); do vět doplňujeme spojky tak, že se stavíme do jednoho z rohů místnosti.
Mini whiteboards
– procvičujeme psaní slovíček z Unit 2.
Baamboozle Game
 – podle kontextu doplňujeme do vět could nebo couldn’t a procvičujeme tak novou gramatiku. Zopakovat si doma můžete zde.
Time Game – hrajeme  naši oblíbenou hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Countries.