6.11.

Homework due Monday, 13.11.: WB strana 22/ cv. 1, 23/ cv. 1, 2 a str. 25 (celá)Prosíme také o navrácení anglických knížek z knihovny – pár nám jich ještě chybí. Děkujeme!

Introduction: vítáme se novou písničkou a říkáme si, kam jezdíme/chodíme na prázdniny (např. „Where do you go on a holiday? On a holiday, I go to the forest.“)

Portfolio: luštíme zamotaná slovíčka podle nápovědy v podobě obrázků (mountain, forets, village/town, field) a doplňujeme do vět slovesa v minulém čase (např. 1. Mary ___ to the park yesterday with friends. (went) 2. We ___  football on Saturday. (played) 3. Tom ___ for the test last night. (studied) 4. I ____ TV all weekend. (didn’t watch)

Bookwork:
SB str. 22 cv. 2 – podle poslechu odpovídáme na otázky
SB str. 23 cv. 1, 3 – čteme text nahlas a poté odpovídáme na otázky (cv. 1); díváme se na video o gekonech a seznamujeme se s novou gramatikou (cv. 3)

Grammar:
Connectors (spojky) – používáme při spojování vět nebo slov: AND (a), BECAUSE (protože), BUT (ale), SO  (a tak, takže) 
např.: She went to the villageAND she climbed the mountain. We like dancing,BUT we don’t like running. I was tired,SO I went home. He didn’t come to schoolBECAUSE he was ill. 
Pozor – před „but“ a „so“ píšeme čárku. 

Unit 2 vocabulary: 
mountain, forest, village/town, field, lake, island, river, pathand, so, but, because; picnic, scare, top

Other information:
Dnes si žáci odnesli domů opravené testy z Unit 1 i zkontrolované pracovní listy, které byly za domácí úkol.
Procvičujeme slovní zásobu a její hláskování prostřednictvím různých her např. Mini Whiteboards Game (podle obrázkových karet píšeme slovíčka na malé bílé tabulky); 10 seconds Art (podle pokynů Miss Christiny kreslíme na tabuli obrázek a ostatní hádají, o co jde); Taboo (popisujeme zadané slovíčko a ostatní se je snaží uhodnout.
Baamboozle Game – při interaktivní hře podle kontextu doplňujeme do souvětí spojky and, because, so, but.
Time Game – hrajeme  hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Plants.