11.10.

Připomínáme homework due Monday, 16.10.: WB (Workbook) strany 10 a 11 (celé). Prosíme, procvičujte průběžně s dětmi doma slovíčka a jejich hláskováni pomocí videa k domácí přípravě na této stránce. Děkujeme.

Introduction: vítáme se s písničkou a procvičujeme dny v týdnu. Říkáme si, co budeme dělat po škole např. „After school I go home/play the piano/play hockey/do my homework/…“

Portfolio: podle obrázkových karet a nápovědy počtu písmen píšeme do sešitu názvy školních předmětů např. English, Maths, History, Music

Bookwork:
SB str. 11 cv. 2, 3 – společně určujeme správný slovosled ve větách; díváme se na krátké video o gekonovi Gregovi a dozvídáme se, co rád a nerad dělá, seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže).
SB str. 12 cv. 1 – popisujeme školní předměty na obrázcích a poté podle poslechu zaškrtáváme, které v písničce slyšíme.

Grammar:
slovesa vyjadřující, že něco mám LIKE nebo něco miluji LOVE
like/love + -ing
např. I like listening to music. (Rád poslouchám hudbu.) We like singing. (Rádi zpíváme.) They like dancing. (Rádi tancují.) I love dancing.(Miluji/moc ráda tancuji).
!Pozor: He (she, it) likes/loves + -ing např. He likes climbing trees. She loves playing the piano.
zápor: don’t like + -ing např. We don’t like singing. (Neradi zpíváme.) They don’t like drawing. (Neradi kreslí.)
!Pozor: He (she, it) doesn’t like + -ing např.She doesn’t like playing football. 

New vocabulary: 
English, Maths, Geography, Science, I.T., Music, Art, P.E., History; school subjects, schedule, before, after, library, librarian, puzzle, bee, hear, do projects

Other information:
Letter Tiles – procvičujeme hláskování nových slovíček ve skupinkách pomocí magnetických písmenek.
Like/Love/don’t like – říkáme si, jaké aktivity máme či nemáme rádi a jaké školní předměty se učíme rádi (např. I like learning Maths. He doesn’t like learning Art.) a při tom si procvičujeme novou gramatiku.