9.10.

Homework due Monday, 16.10.: WB (Workbook) strany 10 a 11 (celé)

Introduction: protahujeme s novou písničkou a říkáme si, zda chceme být rytířem nebo královnou a proč např. „I want to be a queen because I like horses.

Portfolio: doplňujeme správné tvary sloves do otázek a krátkých odpovědí v přítomném čase např. ___ she happy? Yes, ___  ___. No, ____ ____. ____ he have a cat? Yes, ____ ____. No, ____ ____.

Bookwork:
SB str. 10 cv. 2 – podle poslechu opravujeme věty v učebnici
SB str. 11 cv. 1, 2, 3 – posloucháme, jak se máme chovat v muzeu a číslujeme obrázky; samostatně doplňujeme do vět must/mustn’t; díváme se na video o gekonovi Gregovi a dozvídáme se, co musí resp. nesmí dělat, aby nepřišel pozdě do kina

Grammar: 
MUST (muset) x MUSTN‘T (nesmět) + sloveso v infinitivu
(tvar je stejný ve všech osobách tj. I must, you must, he/she/it must, we must, they must)
např. I must do my homework. I must bring my book to school. I mustn’t use mobile phone during the class.
POZOR: žáci často chybují v psaní „mustn’t“, kdy zapomínají psát písmeno „t“ uprostřed slova!!!

New vocabulary: 
queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword; because

Other information:
Knight or Queen? – obrázkové karty umísťujme do sloupečků na tabuli podle toho, kdo je nosí (např. queen – crown, bracelet, necklace, belt; knight – helmet, sword, shield).
What’s missing? – na procvičení slovíček hrajeme hru s obrázkovými kartami a střídáme se v roli učitele.
Class Rules – s použitím must/mustn’t si říkáme, jaká pravidla musíme dodržovat ve třídě
Must/Mustn’t Game – hrajeme hru na procvičení gramatiky, kdy do neúplných vět doplňujeme správný tvar (must/mustn’t) a ten pak označujeme na tabuli.
Dnes si žáci odnesli domů opravené testy z Unit 0.