15.11.

Připomínáme homework due Monday, 20.11.: WB strana 26 a str. 27Prosíme také o navrácení poslední anglické knížky z knihovny.

Test Party: Ve středu 22.11. máme v plánu napsat si opakováni z Unit 2. Test bude obsahovat slovní zásobu ze 2. lekce (prosíme naučit se slovíčka i správně psát), dále z gramatiky “could/couldn’t” a spojky “but, and, so, because”. 


Introduction: 
vítáme se s písničkou a říkáme si, kde můžeme vidět vodu (např. „Where can you see a tree? I can see a tree in the forest/ in the park …“)

Portfolio: doplňujeme do vět správné tvary sloves v minulém čase – see/ play / go / not study / watch
1. Sara ___  in the lake yesterday. (didn’t swim) 2. We ___  to the cinema last week. (went) 3. Tim ___ for the test. (didn’t study) 4. I ____ football on Sunday (played). 5. Amy and Mark ___ TV all weekend. (watched).

Bookwork:
SB str. 23 cv. 4 – v menších skupinkách tvoříme věty se zadanou spojkou
SB str. 33 cv. 1, 2, 3 – ve skupinách čteme nahlas text, podtrháváme v něm spojky a odpovídáme písemně na otázky; spojujeme dvě věty v souvětí a doplňujeme do nich správné spojky

Unit 2 vocabulary: 
mountain, forest, village/town, field, lake, island, river, pathand, so, but, because, could, couldn’t

Other information:
Connectors review – čteme souvětí na tabuli a doplňujeme do nich spojky; tvoříme souvětí se zadanými spojkami.
Spell it – procvičujeme slovíčka a jejich hláskování prostřednictvím interaktivních her.
Time Game – hrajeme  naši oblíbenou hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Computer Games.